Dataskyddspolicy för Apovi


1. Introduktion

1.1. Apovi.se har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och datasäkerhet. Denna dataskyddspolicy beskriver vår praxis för hantering av personuppgifter som samlas in via vår e-handelsplattform.

2. Omfattning


2.1. Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in, behandlas, lagras eller överförs av [Företagets namn] under loppet av tillhandahållande av e-handelstjänster till kunder.

3. Datainsamling och bearbetning


3.1. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra e-handelstjänster och uppfylla kundorder. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, följande:

Namn, adress och kontaktinformation (e-post, telefonnummer)
Betalnings- och faktureringsinformation
Beställningshistorik och preferenser
Kommunikationsregister relaterade till kundsupport


3.2. Vi samlar in personuppgifter direkt från kunder eller genom automatiserade medel, såsom cookies och liknande tekniker. Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta, nödvändiga och lagliga för det ändamål för vilket de behandlas.

4. Syfte och rättslig grund för behandlingen


4.1. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Fullfölja kundorder och tillhandahålla efterfrågade tjänster
Hantera kundkonton och tillhandahålla kundsupport
Förbättra vår e-handelsplattform och våra tjänster
Analysera kundernas preferenser och beteende för att anpassa användarupplevelsen
Att följa rättsliga skyldigheter


4.2. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter kan omfatta:

Samtycke: När uttryckligt samtycke erhålls för specifika behandlingsaktiviteter
Avtalsmässig nödvändighet: När bearbetning är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med kunden
Rättsliga skyldigheter: När behandling krävs för att följa tillämpliga lagar och förordningar

5. Datalagring


5.1. Vi behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller enligt lag. Lagringsperioden kan variera beroende på typen av data och tillämpliga lagkrav.

6. Datasäkerhet


6.1. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till:

Kryptering av känslig data under överföring och lagring
Regelbundna säkerhetsbedömningar och revisioner
Åtkomstkontroller och begränsade systembehörigheter
Utbildning för anställda om bästa praxis för dataskydd

7. Delning av personuppgifter


7.1. Vi får dela personuppgifter med tredje part endast för de syften som beskrivs i denna policy eller enligt lag. Tredje parter kan inkludera:

Betalningsbehandlare och finansinstitut för betalningshantering
Frakt- och logistikleverantörer för orderuppfyllelse
IT-tjänsteleverantörer för att underhålla och stödja vår e-handelsplattform


7.2. Vi säkerställer att alla tredje parter som personuppgifter delas med har lämpliga dataskyddsåtgärder på plats och följer tillämpliga integritetslagar.

8. Rättigheter för den registrerade


8.1. Individer har följande rättigheter avseende sina personuppgifter:

Rätt till åtkomst: Begär information om de personuppgifter vi har
Rätt till rättelse: Begär rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Rätt till radering: Begär radering av personuppgifter, enligt lagkrav
Rätt att invända: Invända mot behandling av personuppgifter under vissa omständigheter
Rätt till begränsning: Begär begränsning av behandlingen av personuppgifter
Rätt till dataportabilitet: Begär överföring av personuppgifter till annan tjänsteleverantör


8.2. Förfrågningar om att utöva registrerade rättigheter ska skickas med hjälp av kontaktinformationen i denna policy.

9. Uppdateringar av policyn


9.1. Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy då och då för att återspegla förändringar i vår databehandlingspraxis eller juridiska krav. Alla väsentliga förändringar kommer att kommuniceras till kunderna via lämpliga kanaler.

10. Kontaktinformation


10.1. För eventuella frågor eller funderingar angående denna dataskyddspolicy eller vår praxis för datahantering, vänligen kontakta oss på:

Kundservice

Denna version är daterad till 2023-07-19.