Integritetspolicy

När du anförtror Apovi dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med apovisdatalagen och dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Emengo International AB, Orgnr: 559039-1099

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du besöker och använder vår hemsida eller kontaktar oss via mail, chatt, telefon eller på annat sätt. För hantering av recept samlar vi även in personuppgifter om dig från eHälsomyndigheten och Skatteverket. Den information vi behandlar om dig framgår av tabellen nedan.

Du har aldrig en rättslig skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men om du inte tillåter vår behandling av dina personuppgifter enligt tabellen ovan kan detta begränsa våra möjligheter att fullgöra avtalet med dig och tillhandahålla dig din order.

* I samband med att dina personuppgifter behandlas med stöd av Apovi berättigade intressen så har Apovi gjort en noggrann avvägning mellan dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade och Apovi intresse av att behandla uppgifterna. Vill du ha mer information om hur denna bedömning gjorts är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan. väger tyngre än dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål.

Med vem delar vi personuppgifterna?

För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt kan dina personuppgifter överföras till nedan angivna mottagare. Dessa mottagare agerar antingen som självständiga personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträden till Apovi. Samtliga personuppgifter överförs till respektive mottagare med stöd av Apovi berättigade intressen av att tillhandahålla dig den tjänst du önskat, fullgöra avtalet med dig, uppfylla indirekta förpliktelser enligt lag eller för att administrera vår verksamhet.* Överföringar till myndigheter sker endast om så krävs enligt lag.

Betallösningar 

För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med våra ansluta betallösningar SVEA och Nets Easy. SVEA och Nets Easy samlar in personuppgifter om dig i samband med betalningen av ditt köp hos Apovi. SVEA och Nets Easy är självständiga personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som sker genom deras tjänster. För mer information om deras behandling av dina personuppgifter och deras villkor klicka på SVEA villkor eller Nets Easy villkor.

Transportbolag/Fraktbolag 

De som levererar Apovi varor och produkter till dig får tillgång till dina personuppgifter för att utföra leveransen. Apovi arbetar tillsammans med DHL, PostNord. Beroende på tjänsten agerar dessa bolag antingen på uppdrag av Apovi som personuppgiftsbiträden eller som självständiga personuppgiftsansvariga. Vill du veta mer om denna behandling och överföringen av dina personuppgifter vänligen kontakta [email protected].

Inbox
När du använder vår chatt och/eller FAQ överförs personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger till vår tjänsteleverantör Imbox som agerar som vårt personuppgiftsbiträde.

Recepthantering
Vid recepthantering sker informationsväxling med eHälsomyndigheten enligt rättsliga förpliktelser som följer av apotekslagstiftning. eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den nationella receptdepån, läkemedelsförteckningen, högkostnadsdatabasen och EES. Läs mer på eHälsomyndighetens webbplats

Myndigheter
På begäran av myndighet kan vi enligt lag eller myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg. Dessa myndigheter agerar som självständiga personuppgiftsansvariga och information om deras personuppgiftsbehandling kan hittas hos respektive myndighet.

Bolagsförändringar
Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Överföring till tredje land
Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna kan hittas via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.Vill du en specificerad lista över vår tredjelandsöverföring kan du kontakta oss på 
[email protected]

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och krypteringslösningar.
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Detta gäller även anställda på apotek och således all personal som jobbar hos oss på Apovi.

Du har rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

  • Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
  • Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grundar sig på Apovi berättigade intresse såvida Apot inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att Apovi inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.
  • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Apovi i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).
  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Har du frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Kopior på dina personuppgifter skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Apovi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.